ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A Papageno Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbiakban Papageno
Consulting (székhely: 1118 Budapest, Somlói út. 33/a; adószám: 23974654-2-43;
e-mail: [email protected]), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el
jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy az
általa üzemeltetett honlapokkal összefüggő minden adatkezelési tevékenysége
megfelel a hatályos jogszabályoknak.
Papageno Consulting az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja
azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben
megfogalmazott, és betart.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Jelen Szabályzat célja, hogy a www.papageno.hu honlap, továbbiakban Honlap
látogatói részletes és egyértelmű tájékoztatást kapjanak személyes adataiknak a
Papageno Consulting általi kezeléséről, különösen a kezelt adatok fajtáiról, az
adatkezelés jogalapjáról, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és
jogorvoslati lehetőségeikről.
A Honlap működtetése során a kötelezettséget vállalunk valamennyi hatályos
adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek
betartására, különös figyelemmel a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai
Parlamenti és Tanácsi rendeletben („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben („Info tv.”) az
egyének védelmét a személyes adatok gépi feldolgozása során szabályozó 1998. évi
VI. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló
2010. évi CIV. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló
2010. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseire, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnak a vonatkozó ajánlásaira, állásfoglalásaira.
A GDPR 8. cikk (1) bekezdésének értelmében a 16. életévét be nem töltött, illetve
korlátozottan cselekvőképes Felhasználó regisztrációjához és feliratkozásának
elfogadásához a törvényes képviselőjének, illetve gondnokának beleegyezése,
illetve hozzájárulása szükséges, ennek hiányában a kiskorú, illetve korlátozottan
cselekvőképes Felhasználó adatait az adatkezelőnek nem áll módjában elfogadni,
az így leadott kapcsolattartás törlésre kerül. Az adatkezelő – figyelembe véve az
elérhető technológiát – észszerű erőfeszítéseket tesz, hogy ellenőrizze, hogy a
hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve
engedélyezte. Az Érintetti Adatbázisokban nyilvántartott adatokat Papageno
Consulting kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli, és
azokat harmadik személy számára nem továbbítja, illetve nem teszi hozzáférhetővé,
kivéve azt az esetet, ha az ilyen hozzáférhetővé tétel, illetve adattovábbítás
jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező vagy azt jelen
adatkezelési tájékoztató nevesíti.
Érintettek a Honlap használatával, illetve az azon történő kapcsolatfelvétellel
kifejezetten elfogadják a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és
önkéntesen hozzájárulásukat adják személyes adataik jelen adatvédelmi
tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez és feldolgozásához.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az Érintettek által a Honlap útján elérhető Érintetti Adatbázisokba megadott adatok
kezelésének jogalapja az Érintettek tájékozott és önkéntes hozzájárulása. Ha a
személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a
felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás
nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS
CÉLJA, ADATTOVÁBBÍTÁSOK ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA,
HOZZÁSZÓLÁSOK
Papageno Consulting kijelenti, miszerint adatkezelése GDPR 9. cikke szerinti a
személyes adatok körére (különleges kategóriájára) nem terjed ki, ilyen személyes
adatok kezelésére nem kerül sor, amennyiben ilyen adat birtokába kerülne, úgy
azokat haladéktalanul törli.
A Honlapon megjelenő tartalmakhoz Ön hozzászólhat (kommentelhet), azokat
értékelheti. Az adott tartalomhoz Ön abban az esetben tud hozzászólni, adott
tartalmakat értékelni, ha Ön a Facebook vagy Google+ fiókjába bejelentkezik és ha
a Honlap számára lehetővé teszi a Papageno nevű kapcsolódást biztosító
alkalmazás használatát, amely a Honlap és az Ön Facebook vagy Google+ fiókja
közötti kapcsolatot biztosítja. A kapcsolódást biztosító alkalmazás engedélyezésével
Ön hozzáférést biztosít számunkra a Facebook vagy Google+ alapadataihoz, (így az
Ön nyilvános profiljához (ideértve különösen az Ön nevét, profilképét), ismerőseinek
listájához, Facebook vagy Google+ e-mail címéhez) és hozzájárul ezen adatok
általunk történő kezeléséhez, valamint engedélyezi, hogy az Ön által tett
hozzászólások az Ön Facebook vagy Google+ falán megjelenjenek. Amennyiben Ön
nem kívánja, hogy hozzászólása a Facebook vagy Google+ falán megjelenjen, a
hozzászólás közzététele előtt Ön ezt megtilthatja. Az előbb említett adataihoz
mindaddig hozzá tudunk férni, amíg Ön a Facebook vagy Google+ fiókjába be van
jelentkezve.
Tájékoztatjuk, hogy a megosztott tartalmak vonatkozásában a Facebook és a
Google saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadók. A
hozzászólása Honlapon történő közzétételével Ön kifejezetten és önkéntesen
hozzájárul a Honlapon tett hozzászólásai során megjelenő, az Ön Facebook vagy
Google+ azonosítójára utaló nevének és profilképének a jelen Szabályzat szerinti
kezeléséhez.
Ezeket az adatokat addig kezeljük, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja.
NYEREMÉNYJÁTÉK
A Honlapon megjelenő Nyereményjátékban Ön önként részt vehet. Ön abban az
esetben tud a nyereményjátékban részt venni, ha az adott nyereményjátékban
meghatározott kérdésre vagy feladatra válaszol, megadja adatait (nem
kizárólagosan, az egyes nyereményjátékoknál eltérően: nevét, e-mailes
elérhetőségét, telefonszámát, nemét, postacímét) és hozzájárul ezen adatok
általunk történő kezeléséhez. A nyereményjátékokban való részvétellel a Játékos
hozzájárulást ad személyes adatai kezeléséhez, amely adatkezelés részleteit az
aktuális Játék leírása és a Nyereményjáték szabályzat határozza meg. Az adatait
addig kezeljük, ameddig a nyeremény kisorsolásra nem kerül, vagy amíg Ön a
hozzájárulását vissza nem vonja. Nyereményjátékokkal kapcsolatos adatkezelés
részleteit az aktuális Játék leírása és a Nyereményjáték szabályzat határozza meg.
A Szolgáltató valamely Facebook alkalmazásának törlése nem eredményezi a
reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés
küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását. Az adatkezelés időpontja Papageno
Consulting az Érintett által bármely jelentkezése során, illetve azt követően a
Honlapon keresztül vagy egyéb elérhetőségeink bármelyikén részünkre eljuttatott
adatokat az adatkezelés céljának fennállásának időtartama alatt kezeli, azzal, hogy
az Érintett megadott adatait Papageno Consulting automatikusan törli, ha az
Érintett azt a jelen adatvédelmi tájékoztatónak az Érintett adatkezeléssel
kapcsolatos jogairól, illetve a jogorvoslati lehetőségeiről szóló részben foglaltaknak
megfelelően kérelmezi.
HÍRLEVÉL
Az adatkezelés célja: az érdeklődők tájékoztatása az aktuális hírekről,
eseményekről, rendezvényekről. Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy
hozzájárulása. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy
bármikor visszavonhatja a [email protected] címre küldött levéllel (a levél tárgya
kötelezően: Hírlevél leiratkozás). A Hírlevélről való leiratkozás a
https://papageno.hu/hirlevel/ oldalon a Leiratkozás gombra, illetve az e-mailen
kapott Hírlevél alján a megfelelő linkre kattintva történik. Az érintettek köre: a
weboldalon keresztül a hírlevélre feliratkozó személyek (a továbbiakban érintett
vagy érintettek). A kezelt adatok köre: név, e-mail cím (a továbbiakban adat vagy
adatok). Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: az adatkezelő az adatokat
az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az adatok törlésére a
hozzájárulás visszavonását követően kerül sor. Az adatok megismerésére
jogosultak: az adatkezelő, az adatfeldolgozó (MailChimp – The Rocket Science
Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA), valamint
munkatársaik. Az érintettek jogai: A hírlevélre feliratkozó (érintett) kérelmezheti az
adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, az adatok
helyesbítését, az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az
ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint rendelkezhet az érintett
adathordozhatósághoz való jogáról. Az érintett bármikor visszavonja az
adatkezelési hozzájárulását (ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét). Az érintett kérésére
az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül az adatot helyesbíteni, illetve a
kérésnek megfelelően kiegészíteni köteles. Az érintett kérheti az adatok törlését, az
adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más
jogalapja. Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz
benyújtásának jogával. A személyes adatok módosítása vagy törlése
kezdeményezhető e-mailben a [email protected] címre küldött levéllel vagy postai
levélben az adatkezelő levelezési címére (Papageno Consulting, 1398 Budapest, Pf.
600.) küldött levélben.
COOKIE-K ÉS WEBJELZŐK
A Honlapot Ön anélkül is látogathatja, hogy azonosítaná magát, rendelkezésünkre
bocsátaná személyes adatait. A Honlapon sütiket (cookie-kat) használunk. A sütik
(cookies) olyan fájlok, amelyek azonosítani tudják Önt és tárolják személyes
preferenciáit, valamint technikai adatait, mint például az átkattintások és egyéb
navigációs adatok. A navigációs (click stream) adatok megmutatják számunkra,
hogy Ön mely oldalakat látogatta meg és milyen sorrendben. A sütik kezelik, hogy a
Honlapon és azon keresztül mely reklámok jelenjenek meg, valamint mérik ezek
hatásosságát. A sütiket arra használjuk, hogy személyre szabjuk az Ön látogatását
Honlapunkon (pl. felismerjük Önt, mikor visszatér Honlapunkra), elemezzük a Honlap
forgalmát, és nyomon kövessük a felhasználói trendeket, sémákat és
kiválasztásokat, amelyek a Honlap használatához kapcsolódó letöltésekre és
technikai feltételekre vonatkoznak. Ez elősegíti, hogy Ön igényeinek való megfelelés
érdekében Honlap megjelenését és tartalmát tökéletesítsük.
A sütik lehetnek állandók (ezek mindaddig az Ön számítógépén maradnak, míg nem
törli őket) és időszakosak (amelyek csak a böngésző bezárásáig érvényesek).
Mindazonáltal amikor meglátogatja a Honlapot, szerverünk webjelzők (web
beacons) vagy ehhez hasonló technológiák segítségével automatikusan rögzít
bizonyos adatokat, mint például az Ön számítógépének IP-címe és ehhez
kapcsolódó információk, mint például az internetszolgáltatójának neve, a
böngészőjének típusa, operációs rendszerének megnevezése és nyelve, a weboldal,
amelyről hozzánk látogatott, kulcsszavak és egyéb olyan böngésző kiegészítő
(add-on) technológiák, amelyek tartalomszolgáltatásra alkalmasak, továbbá a
Honlapon megtekintett lapok és azok megtekintésének sorrendje, a látogatás
időpontja és tartama. Ezeket az adatokat kizárólag összesített, anonimizált és
feldolgozott formában kezeljük. Ezen adatok kezelésére elsősorban látogatottsági
adatok mérése, statisztikák elkészítése, hibák javítása és felhasználói élmény
fokozása céljából kerül sor. A Honlapra látogatással Ön kifejezetten hozzájárul a
sütik és webjelzők jelen Szabályzatban ismertetett használatához.
A legtöbb böngésző alapbeállításai engedélyezik a sütik elfogadását. Mindazonáltal,
amennyiben úgy kívánja, beállíthatja böngészőjét úgy, hogy elutasítsa a tőlünk
vagy más oldalakról érkező sütiket. Kérjük, további információért tekintse meg
email-kliense vagy böngészője „Súgó” menüpontját. Mindazonáltal vegye
figyelembe, hogy Honlapunk bizonyos területei csak sütik vagy hasonló eszközök
használatával érhetők el, így tudnia kell, hogy a sütik vagy hasonló eszközök
kikapcsolásával megakadályozza, hogy bizonyos tartalmainkat és
szolgáltatásainkat elérje. A fenti adatokat addig kezeljük, amíg Ön a hozzájárulását
vissza nem vonja. A hozzájárulás visszavonására azonban csak olyan esetben
kerülhet sor, ha az adat és Ön között akár közvetlen kapcsolat van, vagy amíg az
ilyen kapcsolat helyreállítható. Ellenkező esetben az adat nem tekinthető személyes
adatnak.
A PAPAGENO CONSULTING MINT ADATKEZELŐ ADATAI, AZ ADATKEZELÉSRE
JOGOSULTAK KÖRE
A Személyes adatokat a Honlap üzemeltetője, a Papageno Consulting mint
adatkezelő kezeli. Név: Papageno Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyvezető: Zsoldos Dávid Péter
Székhely: 1118 Budapest, Somlói út. 33/a
E-mail: [email protected]
Cégjegyzékszám: 01 09 987293
Adószám: 23974654-2-43
A Honlappal kapcsolatosan az Érintettek által rendelkezésre bocsátott adatok
vonatkozásában a Papageno Consulting azon képviselői és munkavállalói
jogosultak adatkezelésre, melyeknek munka- vagy feladatkörét az adatkezelés
bármely céljának megvalósulása érinti.
SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA
A Személyes Adatokat átadjuk a Google Ireland részére (Gordon House Barrow
Street Dublin 4, D04E5W5 Ireland), amely részünkre adatfeldolgozással kapcsolatos
tevékenységet, virtuális szerverszolgáltatást végez. A Honlap látogatóiról szóló
összesített és anonimizált információkat (így különösen a látogatottsági
statisztikákat) megosztjuk az ügyfeleinkkel, partnereinkkel, más honlap
látogatókkal és egyéb harmadik személyekkel abból a célból, hogy azokat
tájékoztassuk arról, hogy milyen típusú felhasználók látogatják a Honlapot, és hogy
milyen módon használják azt.
LINKEK
Honlapunk tartalmazhat olyan oldalakra mutató hivatkozásokat, amelyekre nem
vonatkozik jelen Szabályzat, és ahol eltérő lehet az adatvédelmi gyakorlat. Ezek az
oldalak nem állnak a mi tulajdonunkban és azokat nem mi üzemeltetjük. Javasoljuk,
hogy tanulmányozza ezen harmadik személyek oldalaira vonatkozó adatvédelmi
szabályzatokat mielőtt valamely személyes adatát rendelkezésre bocsátja egy ilyen
oldalon vagy ilyen oldal szolgáltatását veszi igénybe, mivel ezekért semmiféle
felelősséget sem vállalunk, és nem ellenőrizzük azon eljárásokat, amelyekkel ezen
oldalakon személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, hozzáférhetővé tételére
vagy egyéb módon történő kezelésére sor kerül.
BIZTONSÁG
Az Interneten nem lehet biztosítani a személyes adatok teljes körű védelmét,
biztonságát, azonban mindent megteszünk az Ön személyes adatainak megóvása
érdekében, így olyan technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmazunk,
melyek igyekeznek a személyes adatokat megóvni a véletlen vagy szándékos
manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisítéstől, jogosulatlan közzétételtől, illetve
hozzáféréstől. A fentiek ellenére – tekintettel az Internet sajátosságaira – nem
tudjuk garantálni, hogy jogosulatlan behatolás során bármely, számunkra Önök
által átadott információhoz egyáltalán nem fog hozzáférni jogosulatlan harmadik
személy.
AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ
Az adatkezelő a GDPR 37. cikk (1) bekezdése értelmében adatvédelmi tisztviselőt
jelöl ki, amennyiben az adatkezelő fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket
foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az
érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik
szükségessé; vagy az adatkezelő fő tevékenységei a személyes adatok GDPR 9. és
10. cikk szerinti különleges kategóriáinak nagy számban történő kezelését foglalják
magukban. A Papageno Consulting tájékoztat minden Érintettet, miszerint a GDPR
9. és 10. cikke szerinti adatokat nem kezel, továbbá, hogy az adatkezelő fő
tevékenysége a Felhasználói és a Hírlevél adatbázis működtetésére terjed ki. Ezen
tevékenységek nem igénylik az Érintettek rendszeres és nagymértékű
megfigyelését. Mindezen indokokra figyelemmel a Papageno Consulting, mint
adatkezelő nem jelöl ki adatvédelmi tisztviselőt, mely döntését azonban naptári
évente az adatkezelések aktuális állása szerint felülvizsgál.
ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE, AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA
A Papageno Consulting minden adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem
nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens
a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az
adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve, a Papageno Consulting indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja az Érintetteket az adatvédelmi incidensről. Az Érintett részére adott
tájékoztatásban a Papageno Consulting világosan és közérthetően ismerteti az
adatvédelmi incidens jellegét, és közli legalább a GDPR 34. cikk (2) bekezdésében
foglalt információkat és intézkedéseket. Az Érintettet a Papageno Consulting nem
köteles tájékoztatni az adatvédelmi incidensről, ha a következő feltételek
bármelyike teljesül:
– az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott
végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok
tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket, amelyek a
személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
– az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas
kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; a tájékoztatás
aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló
intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony
tájékoztatását.
AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI, ILLETVE
JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI
Az Érintettet a GDPR 12 – 22. cikkeiben foglaltaknak megfelelően megilleti a
hozzáféréshez való jog, valamint a tájékoztatáshoz való jog, amelynek értelmében a
Papageno Consulting köteles az Érintettet a GDPR értelmében megillető jogairól, az
adatvédelmi incidensekről és a GDPR 13 és 15. cikkében foglalt információkról
tájékoztatni; továbbá az adathordozhatósághoz való jog, valamint a helyesbítéshez
és törléshez való jog, egyben a tiltakozáshoz való jog. Ennek megfelelően az
adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett számára a személyes adatai kezeléséről,
ennek keretében az Érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről
és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről (amennyiben
volt ilyen), továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről; továbbá az Érintett által rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat helyesbíti, törli, illetve zárolja (az Érintett adatai
törlését a regisztrációnál jelzett módon maga is elvégezheti, továbbá a törlést az
adatkezelő ügyfélszolgálata útján is kérelmezheti).
Jogokról való tájékoztatás
Az adatkezelő a fentiekben foglaltak teljesítése érdekében intézkedéseket hoz a
célból, hogy minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa,
különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat
írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell
megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy valamely
módon igazolták az Érintett személyazonosságát. Az adatkezelő elősegíti az
Érintettek jogainak a gyakorlását. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de
mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az Érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott
intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a
kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A
határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a
kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.
Amennyiben ilyen intézkedések megtételére nem kerül sor, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül az adatkezelő
tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy
az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági
jogorvoslati jogával.
Az adatkezelő a GDPR 13. cikk szerinti információkat, a fent írtak szerinti
tájékoztatást és intézkedéseket díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme
egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az
adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a
kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű
díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A
kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az
adatkezelőt terheli.
Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés
Az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában a GDPR 13. cikk
(1) – (2) bekezdéseiben foglalt információkat az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az
Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikk (1)
– (2) bekezdéseiben foglalt információkhoz hozzáférést kapjon (az érintett
hozzáférési joga). Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok
másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további
másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű
mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet,
az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell
rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri. Az
adathordozhatósághoz való jog A GDPR 20. cikke értelmében az Érintett jogosult
arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat esetlegesen egy másik
adatkezelőnek továbbítsa (az adathordozhatósághoz való jog).
Helyesbítés, törlés és tiltakozás
Az Érintett a jövőre nézve bármikor jogában áll indokolás nélkül visszavonni
adatkezeléséhez történő hozzájárulását. Az Érintettet a GDPR 16 – 18. cikkei
értelmében megilleti a helyesbítéshez, az elfeledtetéshez (törléshez) valamint az
adatkezelés korlátozásához való jog. Ennek megfelelően az Érintett jogosult arra,
hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes adatokra
már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték; az Érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja
értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen
kezelték; vagy ha az uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez a személyes adatokat törölni kell.
Továbbá az Érintettet a GDPR 21. cikkében foglaltak értelmében megilleti az általa
rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga. Tehát az
Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Az Érintett tiltakozása esetén az
adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés
(például hírlevél küldése) érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy
bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése
ellen.
Jogorvoslathoz való jog
Az Érintett a fentiekhez kapcsolódó kéréseit, illetve közléseit [email protected]
e-mail címen, illetve a 1398 Budapest, Pf. 600. postai címen jelezheti a Papageno
Consulting. felé. Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak
gyakorlása során az adatkezelőhöz intézett kérelmének, illetve közlésének
elutasítása, illetve az abban foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén a
GDPR-ban és az Info tv.-ben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (NAIH), illetve a bírósághoz fordulhat
jogorvoslatért. Ezen felül az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos
jogainak megsértése esetén jogai érvényesítése érdekében, az adatai jogellenes
kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kár
megtérítése iránt, továbbá személyiségi jogának az adatai jogellenes kezelésével
vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével történő megsértése miatt,
sérelemdíj követelése érdekében a GDPR 77-82. cikkeiben foglaltaknak megfelelően
bírósághoz fordulhat. Az Érintettet megilleti a jogszabályokban, a GDPR-ban és az
Info tv.-ben foglalt valamennyi jog, jogorvoslati és egyéb igényérvényesítési
lehetőség.
A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA
Jelen Szabályzatot meghatározott időközönként felülvizsgáljuk és módosítjuk
annak érdekében, hogy az megfeleljen mind a célkitűzéseinknek, mind a hatályos
adatvédelmi jogszabályoknak. Amennyiben a jelen Szabályzat módosításra kerül,
úgy a módosított verziót a Honlapon közzétesszük. Javasoljuk, hogy időről-időre
nézze át jelen Szabályzatot annak érdekében, hogy személyes adatainak
kezelésével kapcsolatos minden tény és információ tekintetében naprakész legyen.
Budapest, 2019. december 18.

 

Hírlevél feliratkozás
ICMA logó
A nyomtatott Papageno magazin megjelenését támogatja:
© 2024, Papageno Consulting Kft. Minden jog fenntartva.